Algemene voorwaarden B2B

 

Let op: deze voorwaarden zijn van toepassing op onze zakelijke klanten. Bestel je niet zakelijk, bekijk dan onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met wie de ondernemer een overeenkomst aangaat dan wel aan wie de ondernemer een aanbieding doet;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 5. Product: ieder op grond van de overeenkomst door de ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;
 6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Als de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Mister Mojo
Verdiweg 671
3816KW Amersfoort

Telefoonnummer: 033 – 234 0 999
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@mistermojo.nl

KvK-nummer: 82195757
btw-identificatienummer: NL003652487B20

Artikel 4 – Het aanbod

  1. Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend.
  2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de leveringstermijn;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 5 – Bulkbestellingen en offertes

 1. Dit artikel is enkel en alleen van toepassing indien afnemer ten minste 10 stuks of meer van één en hetzelfde artikel wil bestellen, zgn. bulkbestellingen.
 2. Indien afnemer van één artikel minstens 10 stuks wil bestellen kan ondernemer op verzoek van afnemer een korting berekenen. Afnemer kan middels info@mistermojo.nl informatie opvragen over de korting en levertijd van grote bestellingen.
 3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Een aangevraagde offerte is 14 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig. Binnen 1 werkdag nadat de benodigde gegevens door ondernemer zijn ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.
 5. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
 6. In beginsel worden artikelen uit een bulkbestelling op één adres afgeleverd, met inachtneming van artikel 10.2. Als artikelen uit een bulkbestelling op meerdere adressen dienen te worden afgeleverd, staat het de ondernemer vrij daarvoor aparte verzendkosten te rekenen.
 7. Wanneer een afnemer meer exemplaren van 1 artikel bestelt kan ondernemer geen levertijd garanderen.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer heeft het recht om voor of na het plaatsen van een order door afnemer een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 7 – Prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
  2. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  3. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen in de overeenkomst, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Als dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan de ondernemer de afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Afnemer dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.
 3. De ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achteraf betaling van lid 2 van dit artikel een maximum te stellen.
 4. Als uit het onder artikel 6 lid 4 van de Voorwaarden genoemde onderzoek een negatief oordeel volgt, is de ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij de ondernemer.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Als de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 7. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. De door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt ten tijde van plaatsing van de order.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. In het geval de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de afnemer. Ditzelfde geldt voor alle door de afnemer opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 11 – Reclame en herroepingsrecht

 1. Een groot deel van de producten van MisterMojo.nl betreft gepersonaliseerde, volgens de specificaties van de afnemer, op maat gemaakt producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de afnemer. Voor deze producten geldt dat de afnemer in beginsel géén herroepingsrecht heeft. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer verder uitsluiten daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, overeenkomstig specificaties van de afnemer zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen.
 2. Afnemer is verplicht het geleverde binnen vijf (5) dagen na levering te inspecteren op gebreken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Voor wat betreft natuurproducten (waaronder leer-, steen- en houtproducten) geldt dat deze op individuele basis van elkaar kunnen afwijken. Onderlinge verschillen zoals zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en gelden geenszins als gebreken en kunnen geen reden zijn voor afwijzing van de levering. Onverminderd het voorgaande, zal afnemer de ondernemer onmiddellijk (en uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering) op de hoogte stellen bij vaststelling van gebreken.
 3. Tijdens de onder lid 2 genoemde termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien van een gebrek niet binnen vijf (5) dagen na levering melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Natuurproducten (waaronder leer-, steen- en houtproducten) kunnen op individuele basis van elkaar afwijken. Onderlinge verschillen zoals zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en gelden geenszins als materiaalfouten. De verschillen kunnen geen reden zijn voor het aannemen van non-conformiteit en de ondernemer wijst elke aansprakelijkheid hiervoor af.
 3. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.
 4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 5. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 13 – Leeftijdsbeperkingen

 1. De website en producten van de ondernemer zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan voor de afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van de voorwaarden, vrijwaart de afnemer de ondernemer voor eventuele boetes en/of andere schade (waaronder, maar niet beperkt tot, mogelijke reputatieschade) die de ondernemer lijdt als gevolg van een overtreding van het voorgaande lid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van de ondernemer jegens de afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de afnemer aan de ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden (inclusief verzendkosten).
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de ondernemer toerekenbaar is.
 2. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 16 – Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 – Verantwoordelijkheid van de afnemer

 1. De afnemer komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van het niet-naleven van deze bepaling.
 2. De afnemer is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan de ondernemer doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op de ondernemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde behoudt de ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van de ondernemer, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door de ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Alles op de website is eigendom van de ondernemer en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 6. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de ondernemer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 7. De ondernemer garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door de ondernemer geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 8. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking heeft op zichzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die hij toevoegt aan een product van de ondernemer.

Artikel 19 – Wijziging Voorwaarden

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. De afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.info@mi

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je aankoop!